Charta 2020

Přejít na obsah
Charta 2020

Charta 2020


V roce 2020 si připomínáme 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Zanechal po sobě nedokončené nejvýznamnější dílo nazvané Obecná porada o nápravě věcí lidských, ve kterém důkladně promýšlí, jaký druh společenského uspořádání má budoucnost. Chceme tímto zahájit veřejnou debatu či „poradu“ o tom, co je v nepořádku s „věcmi lidskými“ (nejen v České republice), a co je možné udělat pro jejich zlepšení. To, co nás dělá lidmi, je dle Komenského toto sedmero: 1) vzdělání, 2) politika, 3) náboženství, 4) jazyk, media, 5) podnikavost, 6) kultura, umění, 7) rodina. Tyto „věci lidské“ jsme schopni uskutečňovat dobře i špatně, naše lidství jsme schopni užívat, ale též zneužívat.
Stav „věcí lidských“ k r. 2020

1. Vzdělání. Smyslem vzdělání je dle Komenského moudrost, nikoli pouhé znalosti. Moudrost znamená porozumění, chtění a konání toho, co je dobré pro jedince i pro celek společnosti. Vzdělávací systém se již v době Komenského evidentně potýkal s problémy, které jsou nám známé – mluvil o škole jako robotárně nebo též mučírně ducha, plné bezduchého memorování bez pochopení smyslu celku. Současná škola v mnohém pokročila, ovšem stále má daleko ke Komenského „dílně lidskosti“. Dětskou zvídavost ubíjí množství látky, převládá frontální výuka, škole se stále nedaří rozvíjet „celého člověka“, slovy Komenského, ani kritické myšlení. Cíl vzdělávacího systému byl  redukován na „uplatnění na trhu práce“, opomíjena je morální dimenze.

2. Politika. Nutnost spravovat „věci veřejné“ plyne dle Komenského z lidské potřeby harmonie a řádu. Panuje-li neřád, člověku se nežije dobře, společnost jako celek trpí. Česká republika – ale i mnohé jiné země na východě i na západě tohoto světa – trpí pod vládou politiků, kteří usilují nikoliv o dobro celku, ale své osobní. Není to fenomén nový, ale je znepokojivý svou intenzitou. Komenský varoval před „oligopoly“ a „monopoly“ v politice. V roce 2020 pozorujeme vzestup propojení byznysu, médií a politiky. Soukromé obchodní zájmy některých politiků jsou ve střetu se zájmy veřejnými, rovněž někteří nejvyšší představitelé země beztrestně a opakovaně lžou, porušují zákony a politická kultura je vulgarizována. Vzestup oligarchie v politice ohrožuje demokracii. Způsobuje, že vítězí nikoliv ti, kdo mají lepší program, argument či ideu, ale ti, kdo mají více peněz a můžou si koupit mediální vliv. Souvisí s tím úsilí oslabit nezávislost veřejnoprávních médií. Morální principy a hodnoty, na kterých demokracie stojí, jsou v oligarchickém uspořádání pošlapávány a relativizovány. Oligarchie je zhoubná pro demokracii také tím, že rozevírá nůžky sociální nerovnosti – čím více národního bohatství je koncentrováno v rukou omezeného počtu oligarchů, tím chudší je zbytek národa. Takové uspořádání je dlouhodobě neudržitelné, resp. nemá budoucnost. Propojení obchodních a politických zájmů se taktéž negativně projevuje ve vztahu k přírodě a krajině. Působení politických představitelů je vždy dočasné, ale důsledky jejich počínání mohou být dlouhodobé.

3. Náboženství. Komenský chápal náboženství jako výraz lidské touhy po „nejvyšším dobru“. Přesto se ve jménu různých náboženství stalo a stále děje mnoho zlého. Komenský mluvil o „hanebnostech“ v otázkách víry jako jsou hádky, války, nedostatek lásky, pokory, respektu apod. Náboženství bývá zneužíváno, často za účelem politickým, často kvůli zisku.

4. Jazyk, media. Jazyk je mediem komunikace. Media, která mají budoucnost, jsou pravdivá, a jako taková napomáhají porozumění. Umíme překonávat jazykové bariéry, a přesto nebývá lidská řeč médiem pravdy a porozumění. Častokrát se přímočaře obelháváme – navzájem i sami sebe. Mnohá media plodí lživé zprávy, kterým často podléháme, dokonce je i šíříme. Ubližujeme si slovem. Nejedna media se stávají nástrojem rozkolu společnosti. Mnohé vlády nemají zájem pečovat o nezávislost medií, často je dokonce potírají.

5. Podnikavost. Člověk je podnikavá bytost. “Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné pro sebe samu skládat ruce v klín“, říká Komenský. Nicnedělání člověka ubíjí. Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl. Podnik je tehdy smysluplný, když přináší užitek jak podnikateli, tak i druhým. Usilovat o osobní blaho bez ohledu na blaho celku a blaho přírody je neudržitelné. Čím více nepoctivého podnikání, tím hůře se podniká. Když se nebude dobře dařit celku, nebude se dobře dařit ani jednotlivým členům tohoto celku.

6. Kultura, umění. Kultura, která má budoucnost, je taková, která činí člověka lepším. Kultura stojí na pojmu „kult“, (z latinského cultus, tj. pěstovat, pečovat). Je-li kult dobrý, pravdivý a krásný, je i kult-ivace tímto kultem dobrá, pravdivá a krásná. Čím se necháváme kultivovat? Zkrášlovat? Čemu se vystavujeme? A také jakou krásu tvoříme? Krása, kterou kolem sebe šíříme, nás zpětně ovlivňuje, zkrášluje. Zrovna tak ošklivost.

7. Rodina, která má budoucnost, je založena na láskyplných vztazích, vzájemné úctě a péči jeden o druhého. Často to ale nefunguje. I nejbližším dokážeme ublížit. Mezilidské vztahy trpí neschopností odpouštět si. Nejen v rodinných vztazích, ale obecně pozorujeme, že společnost je rozdělená, vztahy bývají zcela nesmiřitelné.  

Záměrem této charty je otevřít rozhovor o otázkách dlouhodobých – směřování naší země v kontextu evropském i světovém, na jakých morálních principech chceme zakládat naši budoucnost, na jakých hodnotách chceme stavět naši společnost, o jakou kvalitu života chceme dlouhodobě usilovat.

Výzva k poradě


Ke společné „poradě“ předkládáme následující pozitivní prohlášení:
1. Chceme, abychom byli společností pečující o lidskost, vzájemnou solidaritu a spolupráci uvnitř našich hranic i směrem ven.
2. Chceme, abychom byli otevřenou a zdravě sebevědomou společností, která si je vědoma svých silných stránek, ale i svých chyb a selhání, a dokáže se z nich poučit.
3. Chceme, abychom byli mezinárodně vnímáni jako spolehlivý partner, který spolupracuje na dohodách sloužícím blahu celku.
4. Chceme žít v zemi, kde žádní političtí představitelé nestojí nad právem a spravedlností, mluví pravdu, nejsou ve střetu zájmů, zachovávají nezávislost veřejnoprávních médií a ctí demokratické instituce.
5. Chceme, aby ve volební soutěži hrály klíčovou roli myšlenky, ideje a hodnoty, nikoliv peníze, resp. bohatství kandidátů.
6. Chceme usilovat o čestné a poctivé podnikatelské prostředí a zároveň, aby naše podnikání bylo šetrné k přírodě.
7. Chceme vzdělávací systém, který bude rozvíjet celistvě lidský potenciál, nejen poznatky, ale též charakter a kritické myšlení.
8. Chceme pěstovat společnost charakteristickou náboženskou svobodou, pokojným dialogem, vzájemným respektem a úctou.
9. Chceme, abychom my i naše děti mohli žít v zemi, která má budoucnost, tj. předat ji příští generaci v lepším stavu, než v jakém se nachází nyní.
10. Jsme připraveni vést rozhovor o hledání cest, jak těchto cílů dosáhnout.

Výzva k činu


Diskuzi považujeme za nutný výchozí bod, nicméně nechceme o problémech jen mluvit. Některé problémy a záležitosti jsou zcela mimo možnost ovlivnění většiny z nás, občanů. Ovšem některé věci jsou v našich možnostech, a proto lze s nimi něco udělat. Na této myšlence stojí projekt Komenský 2020. Jeho cílem je identifikovat právě ty „věci lidské“, jejichž náprava je proveditelná. Projekt nabízí platformu ke konkrétní akci v obci, regionu nebo na celonárodní úrovni – dle možností realizátorů. Každý jedinec či kolektiv (školní třída, klub, kroužek apod.) je zván k „nápravě věcí lidských“, které jsou v jeho moci. Přijměte výzvu: Identifikujte alespoň jednu věc, která potřebuje napravit a jejíž náprava je ve vašich možnostech. Napravte ji. Podělte se o svůj příběh na webu www.komensky2020.cz Inspirujte se Komenského odkazem a inspirujte ostatní.

Přidat podpis
Charta 2020: Základní signatáři

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Miroslav Jirounek, signatář Charty 77
Prof. PhDr. Pavel Floss
Prof. PhrDr. Karel Rýdl, Ph.D.
Prof. Dr. Pavel Hošek, Th.D.
Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Jan Školník, MBA
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Jan Kučera
MUDr. Iva Kačírková
František Staněk
Jiřina Šmídová
MUDr. Lydie Fojtíková
Mgr. Peter Cimala, Th.D.
PhDr. František Burda, Ph.D.
Jakub Škarvan , Dis.
Mgr. Adam Balcar
Mgr. A. Vít Lukas
Ing. Pavel Kryl
Mgr. Josef Vávra
Michal Klučka
Mgr. Jitka Kadrmasová
Daniel Kvasnička
Jan Molnár
Dagmar Daňková
Mgr. Kristýna Sutherland
Mgr. Jana Šímová

Návrat na obsah